Programy i projekty

Główne zadania na rok przedszkolny 2022/2023
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo -profilaktycznego.
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in.
  wycieczek edukacyjnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w
  procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne.
 • Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Zestaw programów na rok przedszkolny 2022/2023
 • Klucz do uczenia się
  Autor programu-Galina Dolya,
  Wydawnictwo – Transfer Learning
 • „Rozwój – Wychowanie – Edukacja”
  A
  utor programu – Anna Stalmach – Tkacz, Karina Mucha,
  Wydawnictwo – Nowa Era
 • „Zbieram, poszukuję, badam”
  A
  utor programu – Dorota Dziamska, Marzena Buchnat,
  Wydawnictwo – Nowa Era
 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”
  Autor programu – Jolanta Wasilewska,
  Wydawnictwo – WSiP
 • „Program wychowania przedszkolnego”
  Autor programu – Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
  Wydawnictwo – MAC Edukacja
Uczymy dzieci programować - Kodowanie na dywanie

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Przyjaciele Zippiego

Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl spotkań realizowanych w wybranych grupach dzieci 5 – 6 letnich.

Książka w podróży

Projekt edukacyjny obecny w naszym przedszkolu od 2019 roku. Skierowany jest do wszystkich przedszkolaków, do ich rodziców, a także do nauczycieli.

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci
 • Włączenie rodziców do aktywnego i systematycznego czytania dzieciom
 • Integrowanie społeczności przedszkolnej we wspólnym wyposażeniu kącika czytelniczego
 • Prezentowanie wartościowej literatury dziecięcej w ogólnodostępnym kąciku czytelniczym
 • Przygotowanie dzieci do samodzielnego wyboru książek
 • Wyrabianie nawyku czytania od najmłodszych lat
Profilaktyka Logopedyczna

ZABAWY BUZI I JĘZYKA DLA KAŻDEGO SMYKA” – spotkania z Języczkiem Podróżniczkiem

Program skierowany jest do najmłodszych dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu, do ich rodziców, a także do nauczycieli.

Cele:

 • Stymulowanie rozwoju mowy i języka
 • Zapobieganie powstawaniu wad wymowy
 • Usprawnianie aparatu mowy (języka, warg) – systematyczne wprowadzanie podstawowych ćwiczeń warg i języka 
 • Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
 • Rozwijanie uwagi i pamięci słuchowej
 • Kształtowanie słuchu fonemowego
 • Wzbogacanie słownika biernego i czynnego

 

Emocja

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujące rozmowę o uniwersalnych wartościach. 

Cele Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego – Emocja:

 • kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości;
 • aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób;
 • integracja zespołu klasowego;
 • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu;
 • wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość;
 • tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości;
 • kształtowanie postawy empatii wśród dzieci i młodzieży;
 • dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi;
 • integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja”;
 • budowanie przyjaznego klimatu integracji;
 • eliminowanie zachowań agresywnych;
Zabawa sztuką

Głównym założeniem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej.

Cele szczegółowe:

 • tworzenie przez nauczycieli warunków do twórczej aktywności dzieci w procesie zabawy,
 • wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym,
 • zapoznanie z wybranymi dziełami i ich twórcami,
 • rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno,
 • udział w wystawach i prezentacjach zbiorowych,
 • rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • kształtowanie umiejętności rozumienia i interpretowania pojęć przy wykorzystaniu obrazów,
 • doskonalenie umiejętności swobodnej wypowiedzi, w tym wyrażania odczuć związanych z odbiorem sztuki,
 • przygotowanie do posługiwania się językiem obcym nowożytnym w oparciu o wykorzystywanie dzieł sztuki,
 • wykorzystywania myślenia i postrzegania matematycznego do rozwiązywania problemów w codziennych w sytuacjach związanych z wykorzystaniem edukacji przez sztukę,
Pozostałe projekty i programy

„Cała Polska Czyta Dzieciom” 

„Kropelka Bohaterka” – autorski projekt promujący ideę krwiodawstwa

„Tydzień Montessori” – projekt promujący metodę Montessori i jej narzędzia

Urodziny. Ja i moja historia” – projekt promujący znajomość rozwoju człowieka

„Bajeczna księga” – projekt czytelniczy

Przedszkolna biblioteka dla nauczycieli i rodziców”

Z nurtem Wisły“– projekt edukacyjny dotyczący historii Polski

Ja w Warszawie – Warszawa we mnie” – projekt autorski  promujący wiedzę o Warszawie

 „Dzieci- dzieciom” – projekt teatralny, przedstawianie różnych form teatru

„Dbaj o Ziemię” – projekt ekologiczny

„Z ekologią na Ty” – ogólnopolski projekt edukacyjny – II edycja

„Z darami natury świat nie jest ponury”– ogólnopolski projekt edukacyjny

„Laboratorium Skrzatów” – projekt przyrodniczy

„Czyściochowe przedszkole” – projekt edukacyjny promujący higienę

„Wiem, co jem” – projekt kulinarny, czyli na wesoło i na zdrowo

„20 minut dla matematyki” – projekt matematyczny

„Gramy zmysłami” – ogólnopolski projekt edukacyjny – II edycja

„Więcej wiem, mniej choruję”- projekt promujący zachowania prozdrowotne

 

Ułatwienia dostępności