Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

1. Administratorem danych osobowych dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców / opiekunów prawnych jest Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Admiralska 17, 00-910 Warszawa, które reprezentuje dyrektor placówki, zwane dalej „Administratorem”.

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wiadomość wysłaną na adres iod@p376.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danyc Podstawa prawna przetwarzania danych
Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
art. 6 ust. 1 lit. e) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej)
art. 9 ust. 2 lit. g) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (ważny interes publiczny)
Wykorzystywanie wizerunku dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców / opiekunów prawnych w postaci zamieszczania zdjęć w gablotach, kronikach materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej przedszkola, www.p376.pl art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda)

4. Odbiorcami danych osobowych dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców / opiekunów prawnych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców / opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, rodzicom / opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do przedszkola przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

b) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez pisemne oświadczenia,

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Obowiązek podania danych w celu realizacji zadań ustawowych wynika z przepisów Prawa Oświatowego oraz innych aktów prawa (w zakresie wskazanym w tych przepisach). W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

Ułatwienia dostępności