Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p376.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-09.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-04-25.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kulig, m.kulig@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 230 603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Admiralskiej 17, 00-910 Warszawa. Dojście pieszo ulicą Admiralską od ulicy Czerwonych Beretów (przy skrzyżowaniu z ulicą Frontową).

Dojazd do przystanku Czerwonych Beretów 01 autobusami komunikacji miejskiej – linie nr 143, 153,196.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Przy budynku Przedszkola znajdują się parkingi samochodowe z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych oraz miejsce dla rowerów. Do budynku prowadzi podjazd dla wózków.

Wejście do środka budynku możliwe za pomocą karty magnetycznej wydawanej rodzicom dzieci – czytnik kart znajduje się po lewej stronie drzwi wejściowych na wysokości 140 cm – lub po skontaktowaniu się z dozorcą – dzwonek znajduje się przy drzwiach wejściowych po prawej stronie na wysokości 145 cm.
Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na lewo od wejścia. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Raport o stanie dostępności Przedszkola nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Raport-o-stanie-dostepnosci

Ułatwienia dostępności